Konstrukce sedlové střechy

Později vznikaly složitější domy, které byly tvořeny kůlovou konstrukcí. Stěny domů byly vyplněny vyplétáním proutí, které bylo vymazáno jílem. V podstatě je mi jedno, jak to bude. Jen nevím, pro co se rozhodnout – co je lepší. Půdorys stavby je 8xm.

Sklon střechy stupňů.

Práce se zabývá krovovými konstrukcemi sedlových střech malých rozpětí. V praxi je návrh konstrukce vždy složitým procesem. Dimenze jednotlivých prvků jsou na základě zatížení střešní konstrukce stanoveny pomocí empirických vztahů, . Ještě pod latě však pokládáme difúzní fólii. Používá se na sedlové střechy.

Vzdálenost plných vazeb 9-2m. Počet hambalků odpovídá rozponu střechy. Průnik střešních rovin tvoří hřeben střechy.

Konstrukce sedlové střechy. Krovové konstrukce podle systému nosné soustavy. Soustava věžních krovů. Tvaru střechy (pultová, sedlová , valbová, polovalbová, mansardová atd.) 2. Situování nosných stěn uvnitř dispozice.

Při větších sklonech krokví (např. 50° ÷ 60°) je zatížení od střešního . Má sklon střešních rovin na dvě strany. Přímka, kde se protínají střešní roviny, se nazývá hřeben.

Nejnižší hrana střešní roviny se nazývá okap. V současné době jsou na střechy v. Střecha polovalbová vznikne obdobně jako střecha valbová, avšak okap polovaleb je umístěn výše než okap střechy sedlové. Podkroví mívá na stranách . V případě průniku dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene vzniká střecha křížová nebo polokřížová. Krov zatěžuje podpůrnou konstrukci ve svislém směru. Střešní konstrukce musí být dostatečně . Příklady viz Dürer (tabule 4), Telč, kostel Jména Ježíš (tabule 67), Ostrov (tabule 77), Litoměřice (tabule 79), Bouzov (tabule 110).

Pultové střechy mají obvykle obdobnou konstrukci jako . U pasivních domů je nutná vysoká tloušťka izolace střechy kolem 5mm.

Je proto často výhodné použít vyšší úsporné vazníky nebo vazníky příhradové. U krovů valbových střech, kde se lípnutím přiřadí námětkové krokve ke krokvi nárožní. Podobně probíhá přiřazení námětkových krokví ke krokvi úžlabní.

V případě, že je nutno vyložit ze sedlové střechy sedlový vikýř mohutné konstrukce. Pak se postupuje takto. Pro podporu vrcholové vaznice vikýře je využita vaznice.

Nejčastěji používáné materiály při realizaci. Valbová střecha se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné .